Projekt AD FONTES

V rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi spolkovou zemí Sasko a Českou republikou pro roky 2014-2020 s podtitulem „Hallo Nachbar. Ahoj sousede“ byl ve vzájemné spolupráci Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM nebo zkráceně ATOM), spolkem Umweltzentrum Dresden e.V., DOMINO Soziale Projekte e. V. a naším spolkem vytvořen společný projekt s názvem „AD FONTES“.
Po jeho schválení Saskou rozvojovou bankou – Dotační bankou 19. dubna 2017 započaly intenzivní práce na realizaci projektu. Během několika projektových setkání v Opárně a v Annaberg-Buchholz byly společně prodiskutovány a řešeny příslušné úkoly, kromě toho jsme v čilém kontaktu díky prostředkům elektronické komunikace.
Na tomto projektu budeme spolupracovat až do roku 2021 a přispějeme jím ke sblížení obyvatel obou sousedních zemí.

Čeho chceme společně dosáhnout?
Krušné hory patří k nejhustěji osídleným pohořím Evropy. Jejich krajina je vytvářena jednak kulturními prvky, které lidé po staletí vytvářeli, jednak původní přírodou se zvířaty a rostlinami.
V rámci projektu by měli německé a české děti a dospívající poznat a zažít vznik těchto kulturních prvků a seznámit se s ochranou přírody. Úzký, vnitřní vztah k historii a přírodě, která nás obklopuje, podporuje citlivost dospívajících k bohatství vytvořenému člověkem i k tomu přírodnímu. Názvem projektu „AD FONTESL, přeloženo „K pramenům“, chceme navázat na tyto velké ideje humanismu. Jejich nejvyšším cílem bylo vzdělání lidí a rozvoj duševních schopností každého jednotlivce.
Naše cesta k těmto cílům vede přes přírodní bohatství a kulturní historii našeho regionu, přes prameny naší dnešní existence.

Jakým obsahem toho chceme dosáhnout?
V rámci spolupráce partnerů projektu bude vytvořen obsahový koncept sestávající z jednotlivých modulů, které budou dále rozšířeny o pedagogickou podporu k projektovým dnům pro děti, mladé lidi, i pro dospělé.
Cílem je zábavnou cestou zvyšovat povědomí o ekologických a společenských souvislostech, a to u všech věkových skupin, především u dětí a dospívajících.
Prakticky to bude vypadat tak, že každý projektový partner vytvoří samostatně několik modulů na specifická témata, ze strany ATOM půjde o čtyři moduly, spolek Umweltzentrum Dresden vytvoří dva moduly a z naší strany půjde také o dva moduly.
Tyto moduly budou nabízeny ve formě několikadenních programů pro skupiny dětí a mládeže ze spolků, škol a dalších vzdělávacích zařízení z obou stran hranice, a to konkrétně pro smíšené skupiny českých i německých účastníků.

Jaké moduly budou partneři v rámci projektu nabízet?
Každý partner v rámci projektu samostatně vypracuje moduly na různá témata a bude mít na starosti také jejich praktickou realizaci.
Partneři projektu budou nabízet tyto moduly:

Moduly spolku Umweltzentrum Dresden

Modul 5 „Voda“
Místo realizace: Opárenský mlýn
Tato vzdělávací aktivita má za cíl aplikovat praktické znalosti z přírodovědných modulů a kreativně a umělecky rozvíjet témata související s vodou.

Modul 6 „Proměny“
Místo realizace: Opárenský mlýn
Účastníci se budou intenzivně zabývat různým původem a významem masek, stejně jako jejich uměleckým a řemeslným ztvárněním. Proč, jak a kde masky vznikly? Jaký mají význam? V jakých společnostech se dodnes udržuje tradice masek? Jaké příběhy a mýty jsou s nimi spojeny? Jaký je pro jejich vytváření využíván materiál? Úkolem této vzdělávací aktivity je zprostředkování znalostí a dovedností, naladění na objevování a získání radosti z poznání.

Moduly spolku Erzgebirgsverein e.V.
Dva moduly našeho spolku zavedou účastníky k pramenům naší existence a naší podstaty, k přírodnímu bohatství a ke kulturním dějinám našeho regionu.

Modul 7 „Aermontana – všechno má původ v těžbě“
Důlní těžba po staletí ovlivňovala životy lidí a prostředí v Krušných horách. Děti a dospívající hledají svědky historie těžby, haldy, vstupy do škol, podzemní chodby, cáchovny, … hravou formou objevují staré technologie jako vodní kola, navijáky, …
Cílem je praktické využití znalostí historicky významného místa. Místo realizace tohoto modulu se nachází v německé části Krušných hor, realizace je plánována jako dvoudenní aktivita.
V rámci tohoto modulu by měla být účastníkům přiblížena příroda jako živoucí existence. Vedle přímého zprostředkování vědomostí jde především o prožitek, vnímání, přijímání přírody jako živou bytost.
Jednotlivá témata těchto vzdělávacích aktivit si mohou účastníci zvolit a sestavit podle svého zájmu.
V říši duchů bažin
Bažiny jsou tajemné oblasti a zároveň důležité zásobníky vody s mnoha funkcemi pro krajinu.
Poputujeme k bažině a budeme objevovat, co to vlastně bažina je a co ji tvoří.
V bažině prozkoumáme, jaké specifické podmínky k životu tam mají rostliny a zvířata. Při tom se dozvíme mnoho o funkcích, které mají bažiny v krajině, a jaký užitek mají pro nás lidi.
– V říši vodních duchů
Prozkoumáme horských potok a zjistíme při tom mnohé o živočiších, kteří v něm žijí. Při tom děti zjistí, co nám mohou pozorovaná zvířata prozradit o kvalitě vody.
– V říši duchů země
Chceme prozkoumat zem, na které stojíme a chodíme.
Při tom prozkoumáme její skladbu a seznámíme se s jejími rozličnými funkcemi.
Během malého safari objevíme a budeme pozorovat zvířata, která v půdě žijí a vytvářejí ji.
– V říši horských duchů
Krajina Krušných hor je tvořena řadou horských vrcholů. Jejich geologická historie je různá a proto má každý z nich své zvláštnosti. V rámci několika exkurzí budou prozkoumány významné vrcholy Krušných hor.
– V říši nočních duchů
Při nočním putování si vyzkoušíme, jak se ve tmě orientují zvířata, budeme poslouchat netopýry a pozorovat můry. Cílovým místem modulu je německá strana Krušných hor.
K jednotlivým tématům budou vytvořeny a vytištěny „badatelské knihy“, které si potom děti a dospívající samostatně vyplní a nechají si je. Průvodci obdrží návod k použití, tj. příručku ke každému tematickému bloku, vše bude dostupné také v elektronické podobě.

Kdo jsou kontaktní osoby tohoto projektu?
Za realizaci projektu jsou zodpovědní tři zaměstnanci našeho spolku:

Vedoucí projektu: Wolfgang Riether, Annaberg-Buchholz
Kontakt: Tel.: 03733/179041, mobil: 0170 1690069, e-mail: lebensraum.erzgebirge@t-online.de

Manažer projektu: Jan Schubert, Crottendorf
Kontakt: Tel.: 037344/7091, e-mail: jaschu_natur@t-online.de

Organizace projektu / účetnictví: Veronika Hahn, Kirchberg
Kontakt: Tel.: 037602/65182, e-mail: veronikahahn@gmx.de

Všichni zaměstnanci jsou samozřejmě k dispozici pro otázky a rádi poradí a podpoří všechny pobočné spolky při organizaci vzdělávacích aktivit.

Jak se mohou naši členové zapojit?
Aby bylo možné tomuto projektu vdechnout život, je třeba podporovat aktivity a iniciativu všech pobočných spolků a jejich dětských a mládežnických skupin. Každý člen spolku má možnost k tomu přispět.
Organizační a materiální předpoklady (badatelské knížky, příručky, materiály) potřebné k realizaci budou k dispozici od léta 2018.
Moduly lze realizovat za 2 až 3 dny, např. během víkendu, ale i v rámci týdne ve škole. Náklady na tyto zážitkové dny (materiály, nocleh, strava, vstupné atd.) budou v rámci tohoto projekty hrazeny spolkem Erzgebirgsverein (požadován je malý příspěvek ve výši vlastního podílu). Pro vícedenní pobyty můžeme využít mládežnický hotel Raummühle v Grumbachu a v Čechách Opárenský mlýn u Lovosic (České středohoří) našeho partnera Asociace TOM. Moduly jsou nabízeny podle věku. V rámci projektu se snažíme o to, aby skupiny z Čech a z Krušných hor společně objevovaly přírodu.
Při vědomí naší zodpovědnosti za Krušné hory s jejich přírodním a kulturním bohatstvím by byla vítaná intenzivní součinnost členů našeho spolku.

Wolfgang Riether, odborný garant pro ochranu přírody a životního prostředí