Partneři

 Asociace turistických oddílů mládeže České republiky

Asociace TOM ČR je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví.

Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více než 9 000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje vlastenectví, aktivní občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod.

Asociace spolupracuje s partnerskými spolky, zejména s organizacemi dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci spolek získal již popáté, na období 2016 – 2020.

V projektu AD FONTES je Asociace TOM lead partnerem.


Umweltzentrum Dresden e.V.

Spolek Umweltzentrum Dresden byl založen v nultých hodinách znovusjednoceného Německa, v listopadu 1990. Od té doby se spolek stará o nejstarší barokní občanský dům v drážďanském centru, ve kterém mj. funguje i na ekologii zaměřená knihovna. Dále pak provozuje pobočky v CHKO v Drážďanech-Prohlis, v areálu čističky odpadních vod v Drážďanech-Kaditz a na bývalém hřbitově v v Drážďanech- Friedrichstadt.

Cíle a úkoly spolku byly a jsou velice různorodé. Patří mezi ně ekovýchova zaměřená na děti a mládež nebo také projekty zaměřené na podporu spolupráce se sousedy ve střední a východní Evropě. Dále pak projekty na ochranu a stabilizaci ohrožených druhů, především vyhynutím ohrožených rostlin, či provozování záchranné stanice pro ptáky, ve které se zranění ptáci mohou zotavit před jejich návratem do přírody. Nezapomeňme také na podporu občanské angažovanosti a na aktuální témata, jako jsou projekty zaměřené na integraci azylantů.

„Zažít – porozumět – jednat“ je heslo ekologické výchovy ve spolku Umweltzentrum Dresden. Základem pedagogické činnosti s dětmi a mladistvými jsou pojmy „srdce-hlava-ruce“. Smyslem je vzbudit zájem, zprostředkovat znalosti a podněcovat vlastní myšlení a jednání. Tématy akcí jsou např. voda, půda, vzduch nebo oheň. Dalším významným tématem je strava a během roku se realizují projektové dny spojené s během jednotlivých ročních období. Projektové dny Umweltzentrum realizuje ve svých zajímavých lokacích a umožňuje tak zažívat to, co se ve škole jen tak nezažije.


Erzgebirgsverein e.V.

Spolek Erzgebirgsverein byl založen roku 1878 a patří k sedmi nejstarším a nejtradičnějším horským a turistickým spolkům v Německu.

Erzgebirgsverein vyvíjí výhradně obecně prospěšné aktivity. Má kolem 3500 členů v 53 pobočkách, které působí ve čtyřech spolkových zemích. Své členy má však i jinde – s „vyslanci“ Krušných hor se můžeme potkat po celém světě, Švýcarskem počínaje a Amerikou konče. Sídlo spolku se nachází ve Schneebergu.

Cíle spolku jsou dnes stejně živé jako v době jeho vzniku. Patří k nim péče o krušnohorské tradice v lidovém umění, písních i nářečí, podpora vlastivědných, přírodovědných i kulturních znalostí, výlety a další společné zážitky v našem horském kraji, péče o kulturní dědictví, ochrana přírody a také spolupráce s dalšími turistickými a horskými spolky v Německu i v celé Evropě. Zvláštní důraz klade spolek na předávání tradic mladé generaci.

Erzgebirgsverein jako jeden z prvních turistických spolků v kraji postavil kolem pětadvaceti rozhleden a horských chat na nejkrásnějších krušnohorských výšinách. Ve spolupráci s lesními úřady a obcemi zakládal turistické stezky, pečlivě je značil a vydával turistické mapy. Kromě toho mnoha způsoby podporoval krušnohorskou kulturu. V jeho pobočkách vznikaly divadelní spolky, hudební skupiny, řezbářské a krajkařské kroužky, členové vydávali publikace a kroniky, organizovali výstavy lidového umění a mnoho dalších akcí. Díky této mnohostranné aktivitě zažil spolek hned po svém vzniku impozantní příliv členů a po padesáti letech existence, v roce 1928, patřil s 30 000 členy k největším kulturním spolkům v celém Německu. Od roku  1881 vydává časopis „Glückauf“ (Zdařbůh) se zajímavými příspěvky o místní historii. Spolek je rovněž členem německého svazu turistů  a každoročně se účastní celoněmeckého setkání Deutscher Wandertag.

Ve sjednocené Evropě se chce spolek Erzgebirgsverein angažovat především v podpoře přeshraniční německo-české spolupráce.


DOMINO Soziale Projekte e. V.

Spolek Soziale Projekte Zittau realizuje od roku 1993 projekty v oblasti práce s mládeží a vzdělávání, podpory při hledání uplatnění na pracovním trhu a ve sféře sportu. Spolek je schváleným provozovatelem služeb v oblasti práce mládeží v okrese Görlitz. Provozuje rodinné centrum „Domino“ a školní internát „Domino-Camp“, ve kterém nabízí vzdělávací aktivity pro rodiny a pro žáky škol, poskytuje různé formy podpory pro znevýhodněné, realizuje mezigenerační aktivity a činnosti zaměřené na prevenci násilí. Spolek je také provozovatelem okresního azylového domu pro ženy a angažuje se v oblasti sociální práce ve školách. Ve spolupráci s partnery ze sousedních zemí spolek v uplynulých letech realizoval několik různých mezinárodních projektů na poli mediální výchovy a ekologické výchovy, ale i projekty zaměřené na regionální historii a na zážitkovou pedagogiku.