O projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit, realizovat a následně zajistit udržitelnost celkem osmi vzdělávacích výchovných programů – tzv. modulů. Výukové programy jsou zaměřeny především na environmentální výchovu (EVVO). Důraz je kladen na poznání formou prožitku, praktické vyzkoušení dovedností, zapojení všech smyslů a rozvíjení tvořivosti a fantazie. Výukové programy je možné využít při naplňování školních vzdělávacích programů. Dalším cílem jsou CZ-DE setkávání dětí, mládeže a dospělých lidí.

V nově vznikajícím Středisku environmentální a kulturní výchovy v Oparenském mlýně v Ústeckém kraji, nedaleko česko-německé hranice, mají účastníci možnost během 3 až 5 dní poznat lokální ekosystém, vznik a vývoj zdejší krajiny, život v prostředí mlýna v 19. století nebo život praprababiček a využití síly vody.

V Krušnohoří má cílová skupina možnost poznat historicky významné milníky a bude jim nabídnutá možnost ponořit se do různých říší – bažin, vodních tvorů, hor, nočních tvorů. Poznatky a znalosti budou předávány věku odpovídající formou, zážitkově a interaktivně. Smyslem je především podnítit a zlepšit povědomí o projektových tématech.

Při přeshraničních setkáních jsou výše zmíněné moduly doplněny navíc multikulturní komunikací, vyznačující se poznáním toho druhého a zanecháním dojmů až po navázání, v nejlepším případě trvalých kontaktů.

Výsledky:

Vytvoření 8 edukativních dvojjazyčných modulů zaměřených na environmentální/ekologickou tématiku, včetně metodik.

V současnosti bylo realizováno 16 vzdělávacích akcí z plánovaných 30 (10 CZ skupin, 10 DE skupin, 10 CZ-DE skupin).

Středisko environmentální a kulturní výchovy Oparenský mlýn nábízí čtyři tří až pětidenní pobytové zážitkové programy EVVO:

Lesní čarování I …………………………. předškolní děti a 1. stupeň ZŠ

Lesní čarování II ………………………… 2. stupeň ZŠ

Krajina – Expedice České středohoří ……. 2. stupeň ZŠ a SŠ

Ve mlýně a na statku ……………………. 1. a 2. stupeň ZŠ

Za časů prababiček ……………………… předškolní děti, 1. a 2. stupeň ZŠ

Kde sídlíme? Turistická základna Asociace TOM Oparenský mlýn, Oparno 29, 410 02 Velemín, Ústecký kraj, web: chalupy.a-tom.cz

Lesní čarování

Pro ty, kdo mají rádi tajemství a nebojí se ušpinit, máme připravenou procházku nejlepší učebnicí přírodovědy na světě. Jmenuje se LES a společně se v ní naučíme číst. Prostudujeme hlavně kapitoly STROMY a PŮDA.

Les se naučíme vnímat všemi smysly. Budeme v něm chodit bosi, naslouchat jeho zvukům, tvořit z přírodních materiálů. Zblízka prozkoumáme stromy a jejich části. Seznámíme se s lesními živočichy.

Program je založen na zkoumání terénu a intenzivním kontaktu s přírodou. Pracuje s unikátní krajinou Českého středohoří, konkrétně lesa v Oparenském údolí.

Vzdělávací program nabízíme ve dvou variantách. Pro předškolní děti a 1. stupeň ZŠ, nebo pro 2. stupeň ZŠ.

Předškoláky a mladší žáky lesem provází skřítek Rarášek.

Starší žáci pracují ve skupinách a rozvíjejí své kooperativní dovednosti. Každá skupina si vede pracovní deník, dělá společné průzkumy, připravuje prezentace.

CÍLE PROGRAMU MŠ a 1.stupeň

Účastníci:

 • vnímají les jako příjemné místo plné atraktivních podnětů, kam stojí za to se vracet
 • chápou význam a fungování lesního ekosystému
 • si rozšířili znalosti o stromech, dalších rostlinách a živočiších v lese
 • chápou význam péče o stromy, les a krajinu
 • si posílili kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí

CÍLE PROGRAMU 2. stupeň

Účastníci:

 • vnímají les jako příjemné místo a uvědomují si, že hodnotnou přírodu mají na dosah od svého domova.
 • umí popsat les jako provázaný systém; uvedou příklady jeho prvků a vztahů mezi nimi
 • chápou, proč je důležité udržovat v ekosystému rovnováhu (→ chránit životní prostředí)
 • chápou roli člověka v přírodě a hodnotí lidské zásahy do ekosystémů
 • jsou připraveni aktivně se zapojit do ochrany přírody

Expedice středohoří

Pětidenní program se rozvíjí na dvou rovinách. Na jedné nabízí velmi intenzivní kontakt s unikátní krajinou ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ. Účastníci jsou prakticky neustále v terénu. Poznávají, jak KRAJINA funguje, odkrývají souvislosti od vzniku pohoří přes formování Oparenského údolí až k příchodu lidí a posuzují jejich historický i současný vliv.

Na druhé rovině podporuje osobnostní a sociální rozvoj účastníků. Prostřednictvím mnoha aktivit v terénu, společných prezentací, strategické a rolové hry trénují schopnost spolupráce a posilují pocit sounáležitosti.

Vyvrcholením obou rovin je dvoudenní pěší PUTOVÁNÍ. Silný zážitek, náročný výšlap, intenzivní kontakt s krajinou i s ostatními členy skupiny.

CÍLE PROGRAMU

Účastníci:

 • mají přehled o geologickém vývoji krajiny
 • mají přehled o historii osídlení a jeho vlivu na krajinu
 • znají význam chráněných území
 • mají zkušenost s prací v týmu a přijímají svou roli v něm
 • umí přemýšlet v souvislostech, vytvářet plány a strategie
 • se dokáží vcítit do krajiny a ocenit její hodnotu
 • chápou, že člověk je součástí krajiny a má za ni velkou zodpovědnost

Ve mlýně a na statku

Tři dny ve starém MLÝNĚ… Prožijme je jako za starých časů a podívejme se, jak se tu kdysi hospodařilo. Seznámíme se se všemi obyvateli, jejich rolemi a každodenní prací. Spolu s cestou od ZRNA ke CHLEBU nakoukneme i do mlynářovi spíže a zamyslíme se nad tím, odkud k nám putují potraviny v současnosti. Třetí den se vypravíme na STATEK hospodáře, kde nám sedlák všechno ukáže a vysvětlí a i my si zahrajeme na hospodáře. Porovnáme životní podmínky zvířat na statku a ve velkých průmyslových velkochovech.

 Účastníci se seznámí s mlynářským řemeslem a projdou a vlastnoručně si vyzkouší celý proces výroby pečiva od mletí zrna k finálnímu produktu – bochníku chleba upečeném v peci. To vše v autentickém prostředí starého mlýna.

Účastníci se seznámí s životními podmínkami a potřebami hospodářských zvířat a zamyslí se, jakými hospodáři by sami chtěli být.

Program si klade za cíl přiblížit vznik i cestu potravin a ukázat, že máme možnost výběru.

I když nejsme právě mlynáři či zemědělci, máme možnost ovlivnit, jaký původ má a jakou ekologickou stopu s sebou nese jídlo na našem talíři.

CÍLE PROGRAMU

Účastníci:

 • seznámili se prakticky s mlynářským řemeslem, poznají základní druhy obilí a jejich využití, znají a vyzkoušeli si celý proces výroby pečiva (chleba) od zrna k finálnímu produktu
 • umí ocenit hodnotu a zažijí namáhavost fyzické práce
 • uvědomují si rozdíl mezi současným přístupem k jídlu a jídelníčkem v porovnání s našimi předky
 • seznámili se s původem vybraných potravin a umí rozlišit lokální a dovezené suroviny
 • uvědomují si hodnotu zdravé půdy a potravin, směřují k ochraně a respektu ke krajině, rostlinám a zvířatům
 • chápou možnost ovlivnit své zdraví, kvalitu života a velikost ekologické stopy každodenní spotřebitelskou volbou
 • znají principy ekologicky šetrného a udržitelného hospodaření a principy fair trade
 • jsou připraveni využít získané poznatky v každodenním životě

Za časů prababiček

Program vás vtáhne do života našich předků. Nebyl prostý techniky, byl však mnohem více určován ROČNÍ DOBOU a přírodními rytmy. V prostředí starého mlýna, na dvoře, či v kuchyni u pece prožijete za tři dny celý rok plný práce, SVÁTKŮ a TRADIC.

Všechny tři dny jsou plné RUKODĚLNÝCH ČINNOSTÍ. Program je přizpůsobený ročnímu období – například v zimě se můžete těšit na výrobu svíček a léčivých bylinkových čajů, v létě na senoseč či mlácení obilí cepem.

Další den se zaměříme na tradiční produkci potravin. První nabídka je charakteristická pro České středohoří: ovocnářství. Zblízka poznáte zdejší typické druhy ovoce a vyzkoušíte si různé způsoby jejich zpracování. Budete mít možnost vyzkoušet si také tradiční sušárnu na ovoce.

Druhá varianta nese název Koloběh zrna. Celodenní program vás provede cestou od obilného klíčku přes sklizeň a mletí mouky až k přípravě obilných pokrmů.

Třetí den přijde na řadu voda. Bez ní se neobešel mlýn ani jeho obyvatelé. Tekla však vždy přímo z kohoutku? Pojďte s námi prožít celý den bez tekoucí vody, pojďte si nanosit vodu v konvích, ohřejte ji na kamnech, a nakonec vyperte prádlo pomocí valchy. Zvládnete to? Pokud ano, můžete se u nás ještě naučit, jak se čistí odpadní voda v kořenové čističce a jak může voda vyrábět elektřinu. A nakonec se spolu s námi zamyslet, čím nás může dřina a nepohodl, ale také důmyslnost a šetrnost při zacházení se zdroji v dobách našich prababiček inspirovat pro současný život.

Účastníci se během tří dnů naladí na přirozený venkovský rytmus, daný roční dobou, prací v zemědělství a svátky, které k tomu patří. Od všeobecného přehledu zvyků, liturgických svátků, prací v hospodářství přejdeme ke konkrétní charakteristice ročního období a vlastnoruční zkušenosti s některou z činností, které se k životu na vsi vázaly. V době kamionů naplněných ovocem z jižní Evropy si vyzkouší sušit jablka z místních zdrojů. Nebo se naučí uvařit pokrm podle starých receptů na kachlových kamnech.

Závěrečný den přivede účastníky k ještě hlubšímu zamyšlení nad tím, jak moc jsme propojeni s přírodou. Poznají, že princip je stále stejný: ať s valchou či automatickou pračkou, ať se studnou či s teplou sprchou. A záleží jen na nás, v jakém stavu si uchováme vodu i ostatní přírodní zdroje.

Program nemá za cíl propagovat životní styl roku 1900. Snaží se ho ukázat v celé jeho náročnosti, zároveň v něm ale hledá zrnko inspirace. Vzít si od prababiček silný vztah k okolní přírodě a respekt k jejím zákonům.

CÍLE PROGRAMU

Účastníci:

 • seznámili se s cyklickým pojetím běhu času, koloběhem tradičního roku spjatým se střídáním ročních období a typickými činnostmi a svátky
 • prakticky si vyzkoušeli rukodělné činnosti, oslavili svátek spjatý s daným obdobím a činností v zemědělství/hospodářství/ve venkovské domácnosti
 • prožili malebnost a kulturní a estetickou hodnotu tradičních svátků a s nimi spojených zvyků
 • poznali a chápou cestu obilného zrna od zasetí, růstu, sklizně, po zpracování a přípravu pokrmu, uvědomují si hodnotu půdy, surovin a práce v zemědělství a zpracovatelství
 • seznámili se s tradicí ovocnářství v regionu, poznají vybrané druhy ovocných stromů a ovoce, znají způsoby skladování a zpracování ovoce, vyzkoušeli si sušení ovoce v tradiční sušárně, oceňují hodnotu ovoce jako zdravé a chutné potraviny a sušeného ovoce jako zdravé alternativy k průmyslově vyráběným sladkostem
 • chápou pitnou vodu jako cenný zdroj, oceňují současný komfort tekoucí studené a teplé vody v domácnostech a směřují k šetrnému zacházení s ní
 • chápou vodu jako cenný a čistý obnovitelný zdroj energie a znají možnost využití její síly v současném moderním světě
 • umí ocenit hodnotu a zažijí namáhavost fyzické práce
 • prožijí a pochopí závislost člověka na přírodě a jejích zdrojích
 • chápou a oceňují život a práci předchozích generací a nacházejí v nich inspiraci pro současný život
 • jsou připraveni využít získané poznatky v každodenním životě